Τρίτη, Ιανουαρίου 16, 2018

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

               Σχετ : Εγκύκλιος 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλ. Διακυβέρνησης.
                 
                 Επικείμενης της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών την 22 Ιανουαρίου σας γνωρίζουμε ότι:
                             Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ                 
                1. Από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ  έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
                2. Στο διάστημα αυτό παύει να διενεργείται οποιαδήποτε  ενημέρωση στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας  που αφορά σε  εγγραφές , διορθώσεις , διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στην καταχώρηση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.
                3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανήλικου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία – σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις – θα εκδοθεί πιστοποιητικό, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο.
                4. Το Μητρώο Πολιτών θα λειτουργήσει από 22 Ιανουαρίου 2018.
                                  
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
                1. Παράλληλα  από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ)και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.
                2. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώρηση των ληξιαρχικών θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του ν. 344/1976.
                3. Όταν οι πολίτες αιτούνται Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία , είτε αυτά είναι τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προ  της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ Μαΐου 2013) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ.


Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2018

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία έως 120 δόσεις, αφορά και τους αγρότες

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Η ρύθμιση αφορά:
Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.
Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:
·         Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
·         Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:
·         Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
·         Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
·         Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Πηγή: http://www.agrotypos.gr/index.asp?

Τρίτη, Ιανουαρίου 02, 2018

Οι προετοιµασίες των κτηνοτρόφων για την κακοκαιρία

Συμβουλές και προληπτικά μέτρα
Αν µια επαγγελµατική κατηγορία είναι συνηθισµένη στην αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, και δη της έντονης χιονόπτωσης, αυτή είναι η κτηνοτροφική, καθώς οι παραγωγοί ζωικής εκµετάλλευσης ζουν χρόνια τώρα στα ορεινά και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του βουνού. 
Δυστυχώς, όµως, η έλλειψη ρευστότητας που κυριαρχεί στην ύπαιθρο, δυσχεραίνει αρκετά την επιβίωσή τους, ενώ δηµιουργεί πρόβληµα και στην παραγωγή γάλακτος. Για παράδειγµα, φέτος, όταν η Θεσσαλία επλήγη σφόδρα από τον χιονιά, µε πολικές θερµοκρασίες χάθηκαν ζωντανά, ενώ κάποιοι κτηνοτρόφοι έμειναν αποκλεισµένοι στις µονάδες τους για 2-3 µέρες. 
Σύµφωνα µε τον επιστηµονικό σύµβουλο της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Γιάννη Κόκουρα, «το παράδοξο είναι ότι τα περισσότερα προβλήµατα παρουσιάζονται στις πεδινές περιοχές, όπου οι κτηνοτρόφοι πιάνονται στον ύπνο, παρά στα ορεινά χωριά, αν και εκεί τελευταία οι άδειες τσέπες δεν δίνουν τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να προχωρήσει σε µαζική προµήθεια ζωοτροφών. Επίσης, οι δήµοι µε την περιφέρεια, για τον ίδιο λόγο, αδυνατούν να προχωρήσουν εγκαίρως στον αποχιονισµό των αγροτικών δρόµων, που οδηγούν στα ποιµνιοστάσια, µε αποτέλεσµα να είναι ανέφικτη η φροντίδα των ζώων».
Τα συνήθη προβλήµατα που εµφανίζονται µε την κακοκαιρία είναι το πάγωµα του συστήµατος υδροδότησης (σωλήνες) στα µαντριά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όταν τα ζώα πίνουν παγωµένο νερό παθαίνουν διάρροιες και µερικές φορές πεθαίνουν. Επιπλέον, καταγράφεται σηµαντική µείωση στην παραγωγή γάλακτος. Για αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ; Ούτε λόγος. «Εδώ, µε φυσιολογικές συνθήκες οι εκτιµητές αργούν να έρθουν στα µαντριά, θα έρθουν τώρα µε τα χιόνια;» αναφέρει χαρακτηριστικά Ελασσονίτης κτηνοτρόφος.   
Συµβουλές
Στο µεταξύ, η ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας συµβουλεύει τους κτηνοτρόφους «να έχουν αποθηκευµένες ζωοτροφές, σανά και δηµητριακούς καρπούς ή έτοιµα µείγµατα ζωοτροφών, που θα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής των ζώων για περίπου 15 µέρες, σε αποθηκευτικό χώρο δίπλα στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις. Ακόµα, θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν για το διάστηµα αυτό εξασφαλισµένη προµήθεια νερού και τα απαραίτητα εργαλεία για καθαρισµό του χώρου. Και, φυσικά, να διαθέτουν ενισχυτές µπαταρίας (power bank) για τα κινητά τους τηλέφωνα».
Πηγή: http://www.ypaithros.gr/proetoimasies-ktinotrofon-kakokairia/            
     

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 25, 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ,

“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”

Snip20131225_2Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.
Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,
το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του.
Να λάμψω από τη λάμψη του κι’ εγώ σαν διαμαντάκι
κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.
Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία.
(Με τις Χριστουγεννιάτικες ευχές , του φίλου της σελίδας μας Ανδ.Γαλάνη, λάβαμε και αυτό το επίκαιρο , ποίημα )