Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2012

Συνάντηση Δημάρχου Πάργας με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.


Κοινή επίσκεψη πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Πάργας, Αθανάσιος Λιόλιος και η Γενική

Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Μενδώνη Λίνα στον Αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου.

Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκε η κ. Μενδώνη για την εξέλιξη των έργων που υλοποιούνται καθώς επίσης

και για την αναγκαιότητα ένταξης για χρηματοδότηση του έργου της Αρχαίας Πανδοσίας.

Η Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Πάργας, ότι κατά την αναθεώρηση του

χρονοδιαγράμματος των εντασσόμενων έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, προτίθεται στην ένταξη του

έργου της Αρχαίας Πανδοσίας ως πολιτισμικό μνημείο ανάδειξης του πολιτισμού μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της δράσης Βιολογική Κτηνοτροφία


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ανακοινώνει ότι
δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η, με αριθμ. Πρωτ. 800/19605/17-02-2012 και
με Α.Δ.Α.: ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»
του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Επισημαίνουμε ότι τα προτεινόμενα προς ένταξη αγροτεμάχια και ζώα της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι
δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2011 του ενδιαφερόμενου, τα ζώα να έχουν
σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να εξασφαλίζουν σταθερής έκτασης
βοσκότοπο για όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν
βοσκότοποι και ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόμενου.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική
δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το
25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η
έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:

α. Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

γ. Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

Για το σύνολο των ζώων που αιτείται την ένταξη δηλώνεται βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη

πυκνότητα βόσκησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα δηλωθέντα ζώα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης σε Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος για τη δράση 1.2 έχει ως εξής:

Είδος ζώου και κατεύθυνση παραγωγής

Αίγες και πρόβατα

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή
κατεύθυνση

Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η χρησιμοποιούμενη από τα
ζώα έκταση βοσκοτόπου. Όταν ένας δικαιούχος εντάσσεται με ζώα με περίοδο προσαρμογής λαμβάνει την
ενίσχυση "με περίοδο προσαρμογής" για αυτά τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης του, δηλαδή
ακόμα και όταν λήξει η περίοδος προσαρμογής. Περίοδος προσαρμογής νοείται το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης και την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.

Στο μέγιστο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται το πρόσθετο κόστος που μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 Ευρώ/Ηa και
αφορά στις δαπάνες τεχνικής στήριξης από σύμβουλο υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του ΣΠΔ..

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης 1.2
«Βιολογική Κτηνοτροφία», υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ενίσχυσης, στη:

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή στο
Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στην Ε.Α.Σ.
Πρέβεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 65, Πρέβεζα, τηλ: 26820-27774, 23897, (
Χ. Παππάς, Α. Κεσσίση), ή να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων www.minagric.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 24, 2012

Υποβάλεις μελέτες.... παίρνεις χρήματα για ανάπτυξη...

 Έχουμε κουραστεί να γράφουμε και να προτείνουμε στους αρμόδιους φορείς  για να υποβληθούν μελέτες, ώστε μέσω των διαφόρων προγραμμάτων, να αξιοποιηθεί η ορεινή ζώνη του Δήμου Πάργας, ( Βόκαμπος, Ιστορικά μονοπάτια, Παιώνιες κτλ  αξιοποίηση Βόκαμπου, αναρτήσεις 1/6, 20/6,23/7)
Από το κείμενο που αναδημοσιεύουμε  προκύπτει ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου εξασφάλισαν :  ΑΡΤΑΣ . 5.775.000 Ευρώ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.611.650 Ευρώ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ 189.300 Ευρώ και ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  140.000 Ευρώ.
Τα συμπεράσματα   δικά σας, Μιά παροιμία λέει ΄΄αν δεν κλάψει το παιδί δεν το ταΐζει η μάνα του΄΄.

Αναδημοσίευση από : econews.gr

Ήπειρος: προγράμματα για την αειφορική διαχείριση των δασών

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Εγκρίθηκαν τα Προγράμματα Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012.
Η έγκριση, που υπεγράφη από τη Γενική Γραμματέα, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, αποτελεί μια απόφαση που προωθεί την προστασία, την ανάπτυξη, καθώς και την αειφορική και ορθολογική διαχείρισή των δασών της περιοχής.
Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 13.240.950,00 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Φορέα Δασών – Πράσινο Ταμείο, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορά μελέτες, έργα, εργασίες και δραστηριότητες στους τομείς:
-των δασικών κτιρίων,
-της διαχείρισης δημόσιων δασών διενέργειας αναδασώσεων, ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής,
-της αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων,
-της αντιδιαβρωτικής και αντιχειμαρρικής προστασίας των δασικών εδαφών,
-της διάνοιξης, βελτίωσης και συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου,
-της βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων,
-της ίδρυσης χώρων δασικής αναψυχής και εξωραϊσμού δασικών τοπίων,
-της προστασίας και ανάδειξης εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και μνημείων της φύσης,
-της ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών,
-της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και έκδοσης εντύπων,
-της κατάρτισης δασικών χαρτών και δασολογίου και
-της υποστήριξης του αντικειμένου της δασοπροστασίας.
Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής ποσά:
-Π.Ε. Άρτας:                5.775.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Ιωαννίνων:          4.611.650,00 ευρώ
-Π.Ε. Πρέβεζας:               189.300,00 ευρώ
-Π.Ε. Θεσπρωτίας:          140.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Καστοριάς:           1.968.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Γρεβενών:              360.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Κοζάνης:                 147.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Φλώρινας:                 50.000,00 ευρώ
Επίσης, με άλλη απόφαση που υπέγραψε η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012, συνολικού ύψους 20.487.362,73 ευρώ.
Το πρόγραμμα που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε πηγή και αφορά μελέτες, έργα, εργασίες και δραστηριότητες στους ως άνω προαναφερόμενους τομείς.
Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 17.952.370,00 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:
-Π.Ε. Άρτας:                   5.775.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Πρέβεζας:                 189.300,00 ευρώ
-Π.Ε. Θεσπρωτίας:            140.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Γρεβενών:             7.769.620,00 ευρώ
-Π.Ε. Καστοριάς:             3.472.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Φλώρινας:                 440.000,00 ευρώ
-Π.Ε. Κοζάνης:                   166.450,00 ευρώ
Αντίστοιχα, η κατανομή της χρηματοδότησης για τη μη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 2.534.992,73 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:
-Π.Ε. Καστοριάς:           1.298.500,00 ευρώ
-Π.Ε. Κοζάνης:              1.236.492,73 ευρώ
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, τα δάση της περιοχής, με τη μοναδικότητα που τα χαρακτηρίζει, αποτελούν μια ανεκτίμητη κληρονομιά αλλά και έναν πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο, που θα πρέπει αφενός να διαφυλάξουμε και αφετέρου να αναδείξουμε, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής αλλά και εν γένει το μέγιστο κοινωνικό όφελος.
econews

Σάββατο, Φεβρουαρίου 18, 2012

«Πράσινα» έργα στην Ήπειρο

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Παρουσιάστηκε  η μελέτη για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου», η οποία είχε ανατεθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στην εταιρεία «ENVIROPLAN» Α.Ε..
Όπως ανέφερε στην εισήγησή της η προϊσταμένη της Ε.Δ.Α. κ. Ελένη Ρόκου, η μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της Πράσινης Ανάπτυξης. Προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που θα εξυπηρετούν τους στόχους των νέων πολιτικών λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς και όρια.
Επίσης προτείνονται δράσεις ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας που προσιδιάζουν στην Ήπειρο, ενδεικτικά στους τομείς ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και νερών ή στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Ακόμη έχουν μελετηθεί δράσεις και σε άλλους τομείς, όπως το φυσικό περιβάλλον (ποτάμια – λίμνες- δάση), την τεχνολογία και τη βιομηχανία, τα κτίρια, την ανάπτυξη των υποδομών στις πόλεις την περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.
Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν μετρήσιμους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.
Τα διαθέσιμα εργαλεία και οι μηχανισμοί στήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι : το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το Επιχειρησιακό Αλιείας, το Π.Ε.Π., το «Πράσινο Ταμείο», ο Αναπτυξιακός Νόμος και το πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική Οικονομία (ΥΠΕΚΑ).
Ο συνολικός προσδοκώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600 εκ ευρώ (150 εκ. ευρώ μέσο όρο ετήσιων επενδύσεων) και εναλλακτικά 400 εκ. ευρώ (100 εκ. ευρώ ετησίως). Ως καταλληλότερη περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πράσινης Ανάπτυξης, προτείνεται το 2012-2015.
Τα 20 στρατηγικά έργα που προτείνονται αφορούν:
-Εφαρμογές αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού σε κτίρια
-Εγκαταστάσεις αξιοποίησης βιομάζας γεωργικής ή δασοκομικής προέλευσης.
-Αξιοποίηση βιοαερίου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων ή υπολειμμάτων ζωϊκής προέλευσης
-Κεντρικές μονάδες βιοαξιοποίησης αγροβιομηχανικών αποβλήτων
-Αντικατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης με ΣΗΘΥΑ
-Τηλεθερμάνσεις
-Πράσινα σχολεία – Πράσινες στάσεις στα αστικά μέσα δημόσιας μεταφοράς.
-Πράσινη πολεοδομία. Ενίσχυση ερευνών – αξιοποίηση φυσικών προϊόντων & Εφαρμοσμένη οικολογία.Ενίσχυση ερευνών –αξιοποίηση φυσικών προϊόντων & εφαρμοσμένη οικολογία.
-Ενίσχυση επενδύσεων αποδοτικής αξιοποίησης υδατικών πόρων.
-Προώθηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών Ε.Ε.Λ.
-Δασική χαρτογράφηση.
-Έργα πρόλήψης & αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων
-Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αγροτικής αναγέννησης & εμπλουτισμός καλλιεργειών
-Προβολή βιολογικής παραγωγής της Ηπείρου
-Ενθάρρυνση της μετατροπής συμβατών μονάδων σε βιολογικές ή ίδρυση νέων μονάδων στην πτηνοτροφία και στην ενσταυλισμένη κτηνοτροφία
-Εισαγωγή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών στις υδατοκαλλιέργειες.
-Έργα αύξησης της οικονομικής αξίας των δασών και των δασικών προϊόντων.
-Υποστήριξη πρωτοβουλιών στροφής σε αποδοτικότερες περιβαλλοντικές και τουριστικές επιλογές.
-Διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης (τάσεις & απαιτήσεις) πράσινου τουρισμού.
 πηγή:econews

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 15, 2012

Παραιτήθηκε του μισθού του ο Κάρολος Παπούλιας

Το ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών κατά τη συνάντησή τους λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών είναι μια συμβολική πράξη του προέδρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ε. Βενιζέλος του ανέφερε πως παραιτείται του μισθού που προβλέπεται, τον “παρακάλεσε” όπως είπε να κινήσει τις διαδικασίες.
Είναι μια πράξη που γίνεται στην κορύφωση της κρίσης της χώρας, την ώρα που πλήττεται σε πρωτοφανή επίπεδα το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και είναι σίγουρα μια πράξη αλληλεγγύης από τον πρώτο πολίτη της χώρας.
Ο Ε. Βενιζέλος χαρακτήρισε "σημαντική και συμβολική πρωτοβουλία" για την οποία όπως ανέφερε "τον ευχαριστώ και θα ενημερώσω το υπουργικό συμβούλιο"
Πηγή: Newsit

Το παράδειγμά του ας το ακολουθήσουν και οι Υπουργοί με τους Βουλευτές μας

Αναγνώστης της σελίδας, μας έγραψε, πρόσφατα ότι ΄΄ Μέρος των χρημάτων που μας λείπουν (325 εκατομμύρια), μπορούν να εξοικονομηθούν αν οι βουλευτές περιορισθούν στους 100-120 και οι υπουργοί να είναι  ΜΟΝΟ  εξωκοινοβουλευτικοί. ΄΄   Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι  η εξοικονόμηση θα είναι πολύ μεγάλη και όλος ο Ελληνικός λαός θα δεί ότι περικοπές γίνονται παντού και όχι μόνο στο φτωχό λαό..... Συμφωνώ   και δεν θέλω να πω περισσότερα.
 Ο λαός ξύπνησε και αν δεν γίνουν περικοπές   στους πάντες, τότε ο Θεός να βάλει το χέρι του.


Τρίτη, Φεβρουαρίου 14, 2012

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Καναλλάκι


:<< Πρόγραμμα Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Έτους 2012 στην Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου>>.               

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου: Έναρξη των αποκριάτικων στην πλατεία Καναλλακίου με μικροφωνική μουσική και φωτιά σε συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας Καναλλακίου και του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Πάργας.
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου προσκαλεί όλα τα παιδιά στην πλατεία Καναλλακίου και ώρα 11:30 π.μ. να διασκεδάσουν και να μασκαρευτούν κάνοντας facepainting / ζωγραφική προσώπου καλωσορίζοντας τις απόκριες.
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου(Μικρές Απόκριες):Εκδηλώσεις στην πλατεία Καναλλακίου με μικροφωνική μουσική – κλόουν – μαγικά και ώρα 11:30 – 13:30 σε συνεργασία της Δημοτικής Ενότητας Καναλλακίου και του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Πάργας.
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου: Εκδηλώσεις στην πλατεία Καναλλακίου με ζωντανή μουσική (χορό – ποτά – λουκάνικα – σουβλάκια) σε συνεργασία με τους μαθητές της ΄Γ Ενιαίου Λυκείου, της Δημοτικής Κοινότητας Καναλλακίου και του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Πάργας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση βροχής οι εκδηλώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Καναλλακίου.  

Υποβολή Αιτήσεων Εγγεγραμμένων Ανέργων για Εκτέλεση Έργων Αυτεπιστασίας στον Δήμο Πάργας >>.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Αχέροντος 29
Τ.Κ.
:480 62 Καναλλάκι
Τηλ.
:2684360340
Φαχ
:2684029021
Πληρ.
:Ντάλα Σοφία
Email
:info@dimospargas.gr

Καναλάκι:09/02/2012
Αριθμ.Πρωτ.:1664

Προς
Tοπικό, Έντυπο & Ηλεκτρονικό Τύπο,
Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πάργας,
Δημοτικές Ενότητες Δήμου Πάργας

ΘΕΜΑ:<< Υποβολή Αιτήσεων Εγγεγραμμένων Ανέργων για Εκτέλεση Έργων Αυτεπιστασίας στον Δήμο
Πάργας >>.

Ο Δήμος Πάργας ενημερώνει και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία

κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων αυτεπιστασία στον

Δήμο Πάργας, βάση της υπ’αριθμ.3152/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/8/25-01-2012) του Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που καλεί τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του

Οργανισμού, ηλικίας 18-65 ετών που επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας

στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.: www.oaed.gr στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις 09/

02/2012 έως και τις 29/02/2012.

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Δημοτικών

Καταστημάτων Καναλακίου και Πάργας σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση

στο διαδίκτυο.

Στις παρακάτω ειδικότητες έχει την δυνατότητα ο εγγεγραμμένος άνεργος να υποβάλει ηλεκτρονική

αίτηση υποψηφιότητας:

1. Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ

2. Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ

3. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

4. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

5. Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

6. Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

7. Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8. Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 13, 2012

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καναλλάκι  10/02/2012
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                            Αριθ. πρωτ :  - 1698   -
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Ταχ.Δ/νση : Aχέροντος 20                                                                  ΠΡΟΣ
Ταχ.Κώδ   : 48062 Καναλλάκι                                  1)Τους Δημοτικούς Συμβούλους
Πληροφ.    : Ρόζος Σπυρίδων                                                      Δήμου  Πάργας
Τηλέφωνο :2684360320                                                           στις έδρες  τους
ΦΑΞ         :26840-29021                                           2)Tους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                                                                     Καναλλακίου -Πάργας
                                                                                  3)Τους  Τοπικών Κοινοτήτων            
                                                                                                     Δήμου Πάργας            
                                                                                  4) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
                                                                                  5) Περιφερειακούς συμβούλους Π. Ηπείρου
                                                                                                        - Ζάκα Γεώργιο                                                                                        
                                                                                                        - Ευθυμίου Ιωάννη
                                                                                           - Κατσαμώρη Βασίλειο
                         6) ΜΜΕ
                                                       7) Πρ/νους Δήμου Πάργας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Σας  καλούμε  σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  στο Καναλλάκι  στις 14/02/2012 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  15:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

 1. Α.Δ.Σ για τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης άρθρο 17.της αριθ. 289/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
   .
 2. Α.Δ.Σ για τροποποίηση της 308/2011 Α.Δ.Σ που αφορά το  τεχνικό  πρόγραμμα  του Δήμου Πάργας έτους 2012.

 3. Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Α/θμιας Δήμου Πάργας.

 4. Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Β/θμιας Δήμου Πάργας.

                                                    Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ


    
                                                   Κλοτσώνης   Ιωάννης

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 08, 2012

Κοπή Πίτας των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας από τον Αντιπεριφερειάρχη


Κοπή Πίτας των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και απολογισμός έργου
Στράτος Ιωάννου: «Προχωρούμε με συλλογική δουλειά και απτά αποτελέσματα»
           
            Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας κατά την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου έκανε έναν μίνι απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Αναφέρθηκε στους άξονες προτεραιότητας και παρουσίασε το έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.

Στην ομιλία του ο Στράτος Ιωάννου αναφέρθηκε σε μια σειρά από δράσεις και έργα που πραγματοποιήθηκαν το 2011.
Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ένας χρόνος συλλογικής προσπάθειας ολοκληρώθηκε.
Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.
            Πρώτος χρόνος εφαρμογής του Καλλικράτη, μετατροπή ενός δοκιμασμένου αυτοδιοικητικού μοντέλου, αυτού των Νομαρχιών, σε ένα καινούργιο σύστημα το σύστημα των Περιφερειών.
            Μια αλλαγή σοβαρή, ανατρεπτική, έφερε μαζί της ένα σωρό δυσκολίες. Η προσαρμογή στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης ήταν και είναι δύσκολη.        Παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε ένα αντιμετωπίσουμε ήταν η βαριά μείωση των διαθέσιμων πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πόροι οι οποίοι ήταν και από πριν την οικονομική κρίση ιδιαιτέρως μειωμένοι.
            Μέσα σε αυτό το ακραίο κλίμα της οικονομικής κρίσης, δεν ήταν μόνο οι πόροι της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων που μειώθηκαν δραστικά, αλλά σημειώθηκε μια πρωτοφανής μείωση των εισοδημάτων των υπαλλήλων.
            Μέσα σε αυτή την αντίξοη, από όλες τις απόψεις, χρονιά, καταφέραμε όλοι, παρά την αρχική αμηχανία, να είμαστε λειτουργικοί και να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πολιτών. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη στάση σας, για την ακεραιότητά σας, για την προσφορά σας και για την άριστη συνεργασία που είχαμε ως σήμερα.»

Ο κ. Στράτος Ιωάννου περιέγραψε τους στόχους που είχε θέσει από τη αρχή πάνω στους οποίους εργαστήκαμε:
Α) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  (ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ) χωρίς βέβαια να αφήνουμε τον δευτερογενή τομέα (βιοτεχνία, κλπ) 
Β) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ) ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ) ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει για την αδειοδότηση των  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Για τις επανειλημμένες συναντήσεις με ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων, για την στήριξη των ΤΟΕΒ, που δεν ήταν αρμοδιότητα της Π.Ε. Αναφέρθηκε σε έργο συντήρησης και χαλικόστρωσης αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των αγροτών σε μήκος 80 χμ,   σε έργα συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για εκτεταμένες αντιπλημμυρικές εργασίες στα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής ποταμό Αχέροντα και ποταμό Λούρο. για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που μαστίζουν την περιοχή, στον καθαρισμό ρεμάτων, τάφρων και χαντακιών σε κατοικημένες περιοχές για την αποφυγή πλημμυρών, σε διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ οικισμών.
Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την πιστοποίηση προϊόντων της περιοχής μας με τον τίτλο «ονομασία Προέλευσης» και «Γεωγραφικής Ένδειξης» όπως για το λάδι, αλιευτικά προϊόντα όπως η γαρίδα, η κουτσομούρα και ο κέφαλος, ακόμα και η τομάτα Πρέβεζας.
           
            Στον τομέα του περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην εντατική προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής όπως το μεγάλο έργο του εργοστασίου για τα απορρίμματα για όλη την Ήπειρο καθώς και τους Σ.Μ.Α,, για τους βιολογικούς καθαρισμούς στους δήμους και την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης.  Μείζον ζήτημα και τομέας συνεχούς προσπάθειας, η Προστασία των «μνημείων φύσης» όπως ο Αμβρακικός, ο Αχέροντας, ο Λούρος ποταμός και η λίμνη Ζηρού, σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης.

            Αναφερόμενος στον πολιτισμό ο κ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι οι επιλογές κινήθηκαν πάνω σε 2 άξονες: Αφενός την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς και αφετέρου στην πολιτιστική συνέχεια με τη διοργάνωση αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Παρά την οικονομική δυσχέρεια πραγματοποιήθηκαν σοβαρές παρεμβάσεις με στόχο την ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων. Στην Αρχαία Νικόπολη στο αρχαίο θέατρο, με συγχρηματοδότηση από τους περιορισμένους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας διατέθηκαν 100.000 ευρώ με στόχο την ανάδειξη του θεάτρου, ώστε το θέατρο της Νικοπόλεως  να γίνει κέντρο πολιτισμού και πόλος έλξης τουρισμού, αντίστοιχο της Επιδαύρου. Αναφορικά με το θέατρο της Κασσώπης, ο κος Στράτος Ιωάννου  ανέφερε ότι εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ ένα σημαντικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου που έχει διάρκεια  28 μήνες θα δημιουργηθεί πρόσβαση στο θέατρο και θα έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίησή και αναγέννησή του. Παρόμοιες πρωτοβουλίες προωθούνται για τα υπόλοιπα μνημεία, Ρωμαϊκό υδραγωγείο, Εφύρα, Όραον,  Πανδωσία, Κάστρο Ρωγών, κλπ.
            Ειδική μνεία έκανε στο Ιστορικό Αρχείο της Πρέβεζας του 18ου αιώνα, που πρόσφατα ανακαλύφθηκε στην Λευκάδα και για το οποίο έχει ανατεθεί από την Π.Ε. Πρέβεζας σε ιστορικό η μελέτη και αποδελτίωσή από την οποία αναμένεται να προκύψουν πολύτιμα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή μας.
            Αναφορικά με τις εκδηλώσεις της χρονιάς συνδιοργανώθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες στον χώρο της αρχαιολογικής & αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του αθλητισμού, της παιδείας, τις οποίες παρακολούθησαν πάνω από 15.000 θεατές, κάτοικοι του Νομού Πρέβεζας, Ηπειρώτες και επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή.
           
            Ο κος Στράτος Ιωάννου αναφερόμενος στον τουρισμό, όπου είναι ο θεματικός αρμόδιος για όλη την Ήπειρο ανέφερε ότι «καταρτίσαμε από πολύ νωρίς ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη με πνοή δεκαετίας, χωρίς επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και έτσι η Ήπειρος απέκτησε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίζει την αναπτυξιακή της προοπτική στον τουρισμό. Με την εφαρμογή ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου προβολής εξασφαλίσαμε για την Ήπειρο δυναμική προβολή με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενώ χάριν σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων εξασφαλίσαμε δωρεάν προβολή της Ηπείρου,  σε διεθνή ΜΜΕ, όπως το δορυφορικό τηλεοπτικό Τravel Channel που μεταδίδεται σε 120 χώρες και το Βρετανικό ITV με 2.5 εκ τηλεθεατές. Με ιδιαίτερη έμφαση προσπαθούμε να προσελκύσουμε αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους και κρουαζιέρες και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.
Η δουλειά μας στον τουρισμό προχωράει με γοργούς ρυθμούς, και έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας.
            Στον τομέα της διαχείρισης της καθημερινότητας & εξυπηρέτησης του πολίτη που αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της λειτουργία της Π.Ε. Πρέβεζας γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να διευκολύνονται με κάθε τρόπο οι πολίτες από την γραφειοκρατική πολυπλοκότητα και να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι υποθέσεις τους. Το ομολογουμένως θετικό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες και το ζήλο των εργαζομένων στην Π.Ε. Πρέβεζας που συνέβαλαν τα μέγιστα  στην ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Στον τομέα των έργων υποδομής ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα με μεγάλη απορροφητικότητα είτε βρίσκονται σε φάση μελέτης όπως  Πάργα-Μεσσοπόταμος, Παραμυθιά-Μεσσοπόταμος, Θεσπρωτικό-Γέφυρα Μπακόλα, Πρέβεζα-Ιόνια Οδός, Περιφερειακός Πάργας αλλά και σε κατασκευές μεγάλων έργων όπως Καρτέρι-Πάργα, Γέφυρα Δέσπως, Άκτιο-Αμφιλοχία.  
Κλείνοντας, ο κος Στράτος Ιωάννου αναφέρθηκε στους στόχους  της νέας χρονιάς και ζήτησε την στήριξη των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας.
«Πρόθεσή μου την καινούργια χρονιά είναι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, επιταχύνοντας το ρυθμό και θέτοντας νέους υψηλότερους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία να επιχειρούμε νέα βήματα έχοντας διασφαλίσει την επιτυχία των προηγούμενων.
            Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και να ανταποκρινόμαστε ακόμα καλύτερα στις απαιτήσεις των πολιτών. Να σταθούμε δίπλα τους αποτελεσματικά σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.
Όλα αυτά θα τα πετύχουμε μαζί, μέσα από τη συνεργασία μας στην οποία βασίζομαι
Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας θέλω δίπλα μου.»
            Η εκδήλωση έγινε παρουσία των περιφερειακών συμβούλων κυρίων Νίκου Ανατολιωτάκη, Βασίλη Γιολδάση και Γιώργου Ζάκα.