Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2012

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της δράσης Βιολογική Κτηνοτροφία


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ανακοινώνει ότι
δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η, με αριθμ. Πρωτ. 800/19605/17-02-2012 και
με Α.Δ.Α.: ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»
του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Επισημαίνουμε ότι τα προτεινόμενα προς ένταξη αγροτεμάχια και ζώα της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι
δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2011 του ενδιαφερόμενου, τα ζώα να έχουν
σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να εξασφαλίζουν σταθερής έκτασης
βοσκότοπο για όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν
βοσκότοποι και ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόμενου.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική
δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το
25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η
έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:

α. Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

γ. Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

Για το σύνολο των ζώων που αιτείται την ένταξη δηλώνεται βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη

πυκνότητα βόσκησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα δηλωθέντα ζώα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης σε Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος για τη δράση 1.2 έχει ως εξής:

Είδος ζώου και κατεύθυνση παραγωγής

Αίγες και πρόβατα

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή
κατεύθυνση

Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η χρησιμοποιούμενη από τα
ζώα έκταση βοσκοτόπου. Όταν ένας δικαιούχος εντάσσεται με ζώα με περίοδο προσαρμογής λαμβάνει την
ενίσχυση "με περίοδο προσαρμογής" για αυτά τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης του, δηλαδή
ακόμα και όταν λήξει η περίοδος προσαρμογής. Περίοδος προσαρμογής νοείται το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης και την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.

Στο μέγιστο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται το πρόσθετο κόστος που μπορεί να ανέλθει μέχρι 10 Ευρώ/Ηa και
αφορά στις δαπάνες τεχνικής στήριξης από σύμβουλο υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του ΣΠΔ..

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης 1.2
«Βιολογική Κτηνοτροφία», υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ενίσχυσης, στη:

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή στο
Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στην Ε.Α.Σ.
Πρέβεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 65, Πρέβεζα, τηλ: 26820-27774, 23897, (
Χ. Παππάς, Α. Κεσσίση), ή να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων www.minagric.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου