Δευτέρα, Ιανουαρίου 27, 2014

Μεγάλες αλλαγές στα στεγαστικά δάνεια


Μεγάλες αλλαγές στα στεγαστικά δάνεια

Οι τράπεζες δεν θα δίνουν πλέον δάνεια για το 100% του ποσού που απαιτείται για την αγορά του σπιτιού, στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα λαμβάνονται υπόψη μόνον τα επίσημα δηλωθέντα εισοδήματα, θετικά θα αξιολογείται η ύπαρξη καταθέσεων, ενώ εξακολουθεί να ισχύει το κριτήριο ότι η συνολική δανειακή επιβάρυνση σε μηνιαία δόση δεν θα πρέπει να πάνω από το 30% με 35% του εισοδήματος.
Η στεγαστική πίστη θα είναι ένας από τους τομείς που θα δώσει έμφαση το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στη διάρκεια του 2014 αλλά και την επομένη χρονιά.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης γνώρισαν ιστορική πτώση λόγω των συνεπειών της κρίσης και υποχώρησαν σε αρνητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, από τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που ξεπέρασαν και το 25% σε ετήσια βάση στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Το 2013 δόθηκαν όσα δάνεια δίνονταν σε μια εβδομάδα στην εποχή προ κρίσεως

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα νέα δάνεια στον τομέα της στεγαστικής πίστης σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος κυμάνθηκαν μόλις γύρω στα 150 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι σε αριθμό δόθηκαν περίπου 2.500 δάνεια, όσα περίπου δινόντουσαν σε μια εβδομάδα την «χρυσή εποχή». Για το 2014 οι τράπεζες προγραμματίζουν να διοχετεύσουν στην αγορά πολλά περισσότερα κεφάλαια στην στεγαστική πίστη.

Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει να χορηγήσει νέα στεγαστικά δάνεια το 2014 που θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Ανάλογες κινήσεις σχεδιάζουν και όλες οι υπόλοιπες τράπεζες.

Οι τράπεζες, στη διάρκεια της κρίσης, στον τομέα της στεγαστικής πίστης επικέντρωσαν την προσοχή τους, σχεδόν αποκλειστικά, στις ρυθμίσεις δανείων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους, με αποτέλεσμα σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος να έχουν πλέον ρυθμιστεί πάνω από 250 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια ποσού 18 δισ. ευρώ.

Στόχος των τραπεζών είναι πλέον να δώσουν έμφαση στη δανειοδότηση των νοικοκυριών που χαρακτηρίζονται από υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία και βρίσκονται σε αναζήτηση αγοράς νέας κατοικίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών για τα επόμενα χρόνια προβλέπουν αυξημένα ποσά για τη χρηματοδότηση των αναγκών των νοικοκυριών στην στεγαστική πίστη.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται ξανά ρυθμοί ανάπτυξης αντίστοιχοι εκείνων που γνώρισε η στεγαστική πίστη τα χρόνια πριν την κρίση, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν οι τραπεζικά στελέχη, ανοίγουν ξανά οι χρηματοδοτικοί κρουνοί για την ικανοποίηση των αναγκών των νοικοκυριών.

Τα νέα κριτήρια για τα στεγαστικά δάνεια

Ένα από τα βασικά στοιχεία που έχει μεταβληθεί στην στεγαστική πίστη, σε σχέση με την προ κρίσης εποχή και θα πρέπει να γνωρίζουν τα νοικοκυριά είναι ότι οι τράπεζες δεν θα δίνουν πλέον δάνεια για το 100% του ποσού που απαιτείται για την αγορά του σπιτιού. Η ιδία συμμετοχή των πελατών πρέπει να είναι στο 25% με 30% της αξίας αγοράς της κατοικίας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας λαμβάνονται υπόψη μόνον τα επίσημα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ πριν την κρίση σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε άτυπη αξιολόγηση και εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί.

Έμφαση δίνεται και στην συνολική σχέση που διατηρεί ο πελάτης με την τράπεζα του, ενώ θετικά αξιολογείται και το γεγονός της ύπαρξης καταθέσεων.

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει το κριτήριο ότι η συνολική δανειακή επιβάρυνση σε μηνιαία δόση δεν θα πρέπει να πάνω από το 30% με 35% του εισοδήματος.

Ένα αισιόδοξο στοιχείο για την ανάπτυξη της αγοράς της στεγαστικής πίστης και κατ' επέκταση της αγοράς των ακινήτων αποτελούν και οι εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα εξακολουθήσουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το euribor τριμήνου κινείται στο 0,30% και σε αυτό προστίθεται και το περιθώριο ανάλογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση.
Πηγή: http//:www.newsit.gr

Τετάρτη, Ιανουαρίου 22, 2014

Μπλόκο του Υπουργείου Οικονομικών και στις κληρονομιές

Για να συνταχθεί πλέον συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει πιστοποιητικό εξόφλησης όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της τελευταίας πενταετίας για τα ακίνητα. Το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του απαιτεί για την αποδοχή κληρονομιάς πιστοποιητικό εκπλήρωσης όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της τελευταίας πενταετίας για τα ακίνητα. Το πιστοποιητικό αυτό μέχρι τώρα, χρειάζονταν μόνο στη μεταγραφή των πράξεων αποδοχής κληρονομιάς.
Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς.» Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφαση προστίθεται άρθρο 6 και το άρθρο 6 της απόφασης αυτής αναριθμείται σε 7, ως εξής:
«Άρθρο 6 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και ο αιτών έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας, τις οποίες έχει ρυθμίσει, υποβάλλει αίτηση και χορηγείται το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 ή 2 κατά περίπτωση της παρούσας και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγμα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων κύριων φόρων ακίνητης περιουσίας, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό αρ. 54Α του ν. 4174/2013, καθώς και το σύνολο του κύριου φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό. β) το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει το υπόλοιπο του κυρίου φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή. γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συμπληρωμένο Υπόδειγμα 4 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής από τη ΔΗΛΕΔ, η εξόφληση του ποσού πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ.
3. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 5. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν ως το συνημμένο υπόδειγμα 6 το οποίο, μαζί με το υπόδειγμα 5, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η παράγραφος 1 του παρόντος.
4. Για αποβιώσαντα, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, χορηγείται χειρόγραφα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του οικείου έτους του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση του νομιμοποιούμενου κληρονόμου του.
5. Δεν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης του ΓΓΔΕ στην περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος αναγράφονται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας στρογγυλοποιημένα είτε προς τη μεγαλύτερη είτε προς τη μικρότερη μονάδα.
6. Ο συμβολαιογράφος πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου δύναται να αντιπαραβάλει το προσκομιζόμενο από το φορολογούμενο με το εκδοθέν αναρτημένο στο διαδίκτυο πιστοποιητικό και υποχρεούται να δηλώσει την οριστικοποίησή του από τη μνημόνευση
Πηγή:  http://neologosattikis.gr/Κυριακή, Ιανουαρίου 19, 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα  17/ 1 /2014                                                             
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡ. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
     
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  Αίθουσα Συλλόγου Βασιλοπουλιωτών (Κολωνού 48)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου, κατά την συνεδρίασή του την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, εξέφρασε την ικανοποίηση για την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ετήσια χοροεσπερίδα η οποία συνδυάστηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την απόφαση του προεδρείου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, να μην εκπροσωπηθεί στην εκδήλωση. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:    

Με αφορμή την απόφαση που έλαβε ομόφωνα (!) το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, να μην παραστεί στην ετήσια μουσικοχορευτική  εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα λάθος του τυπογραφείου, στην τελευταία έκδοση της εφημερίδας «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ» και για το οποίο ζητήθηκε προσωπικά συγνώμη από τον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Παππά με την δέσμευση της επανόρθωσης στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας, καθ’ ότι δεν εκδίδεται η εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή, έχουμε να εκφράσουμε τα εξής:

α. Πρώτα απ’ όλα την απορία μας για την απόφαση του προεδρείου της Π.Σ.Ε., ανήμερα της εκδήλωσης της ομοσπονδίας μας και ενώ η εφημερίδα είχε κυκλοφορήσει τουλάχιστον 20 ημέρες πριν…

β. Τη διαμαρτυρία μας για την απόφαση του προεδρείου της Π.Σ.Ε., διότι στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, όπου οι ανάγκες των πολιτών είναι μεγάλες και πιεστικές και απαιτείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να κυριαρχεί πνεύμα σύμπνοιας και ενότητας, ανάμεσα σε όλους τους συλλογικούς φορείς της Ηπείρου, έρχεται η Πανηπειρωτική να παίξει τον ρόλο του ‘τιμωρού’ προς την Ομοσπονδία μας και να λειτουργήσει διχαστικά, πράγμα επιεικώς απαράδεκτο κατά την ταπεινή μας άποψη, για τον θεσμικό της ρόλο.

γ. Παρά το ότι δεχόμαστε προτάσεις από συλλόγους μέλη μας και πολλούς απλούς συμπατριώτες μας, να μην συμμετάσχει η Ομοσπονδία μας με το χορευτικό τμήμα στην ετήσια εκδήλωση της Πανηπειρωτικής στο ΣΕΦ στις 16 Φεβρουαρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση -κατανοώντας βέβαια την άποψή τους- ότι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς και τις παραδόσεις του τόπου μας και το χορευτικό μας θα λάβει κανονικά μέρος στην εκδήλωση, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό και τον τόπο μας.
Σκοπός της ομοσπονδίας μας και σταθερή θέση των μελών του Δ.Σ., είναι να προσφέρουμε στην παράδοση και τον πολιτισμό της Ηπείρου και όχι να υψώνουμε προσχώματα.

δ. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τους εκατοντάδες συμπατριώτες και φίλους της Ηπείρου που τίμησαν με την παρουσία τους την ξεχωριστή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου. Είναι αυτοί που μας δίνουν τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε.

Το Δ.Σ.Παρασκευή, Ιανουαρίου 17, 2014

Αλλαγές στα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας

Στην απλοποίηση των διαδικασιών, που αφορούν στις συναλλαγές των πολιτών με τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών.
Με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας δημιουργούνται βάσεις δεδομένων από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν γρήγορα και εύκολα να παραλαμβάνουν δημόσια έγγραφα, όπως:

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας
·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
·         Πιστοποιητικό γέννησης
·         Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.
Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου, με την ενσωμάτωση όλων των Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου.
Παράλληλα ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του Εθνικού Ληξιαρχείου. Το έργο αφορά στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι ληξιαρχικές πράξεις, που δηλώνονται στα Ληξιαρχεία της χώρας.
Οι πολίτες πλέον θα μπορούν με μία επίσκεψη τους στους Δήμους ή τα ΚΕΠ να παραλαμβάνουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
Το έργο "Εθνικό Ληξιαρχείο και Εθνικό Δημοτολόγιο" θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

 πηγή:www.neologosattikis.gr

Επικυρωμένα Αντίγραφα τέλος!

Μια σειρά από διατάξεις που απλά υπάρχουν για να ταλαιπωρούν  πολίτες και εργαζόμενους καταργούνται. Χαρακτηριστικότερη όλων η επικύρωση που χρειάζεται για το ακριβές αντίγραφο στα δεκάδες πολλές φορές έγγραφα που χρειάζονται για μια συναλλαγή με το δημόσιο.

Πλέον θα αρκεί μια φωτοτυπία του πρωτοτύπου και ένας απλός έλεγχος από τον υπάλληλο για την αντιστοιχία μεταξύ πρωτοτύπου και αντίγραφου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπολογίζεται πως οι επικυρώσεις σπαταλούν κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες και περίπου 1.420 υπαλλήλους.

Στο πλαίσιο αυτό καταργούνται επίσης η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ και καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου, όσον αφορά στον 
τομέα των κρατικών προμηθειών.
Πηγή; www.newsit.gr 

Δευτέρα, Ιανουαρίου 13, 2014

"Δώστε ό,τι μπορείτε" στην Εφορία ''

«Δώστε ό,τι μπορείτε» είναι το νέο δόγμα της Εφορίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις 12 δόσεις της ισχύουσας ρύθμισης. Το παραθυράκι στη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο φορολογούμενος ανάλογα με το ύψος του χρέους του, μπορεί να δίνει ακόμα και 20 ευρώ τον μήνα και όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερη καταβολή «κρύβεται» στο Τaxisnet.


Οπως είναι γνωστό σήμερα οι φόροι έχουν σταματήσει να εξοφλούνται στις ΔΟΥ, αλλά πληρώνονται αποκλειστικά σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με εκτύπωση της ταυτότητας οφειλής μέσω του συστήματος taxis. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να τυπώνει την ταυτότητα οφειλής, είτε με αναγραφή του οφειλόμενου ποσού είτε χωρίς. Στη δεύτερη περίπτωση ο φορολογούμενος μπορεί να πάει στην τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ και να καταβάλει όποιο ποσό έχει τη δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος δείχνει καλή πρόθεση εξυπηρέτησης των φορολογικών του υποχρεώσεων και μπορεί να μπλοκάρει ενδεχόμενες κατασχέσεις, στο βαθμό που πράγματι βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας.

Όπως τονίζει στα «Νέα» ο γενικός γραμματέας δημοσίων εισόδων, Χάρης Θεοχάρης, «εφόσον οι φορολογούμενοι δίνουν αυτό το άτυπο έναντι κάθε μήνα μπορούν να προστατευθούν από ενδεχόμενες κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων τους». Καλό είναι όμως, εξηγεί ο ίδιος, παράλληλα με την έναντι πληρωμή σε τράπεζες και ΕΛΤΑ να ενημερώνουν και την εφορία στην οποία υπάγονται, για να μην γίνει καμία κατάσχεση από... σπόντα. Οι έναντι πληρωμές αφορούν κυρίως 1,8 εκ. φορολογούμενους με χρέη έως 5.000 ευρώ και ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν εισπράξεις στα ταμεία του Δημοσίου.

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αξιοποιούν αυτή την άτυπη δυνατότητα και εκεί που το Δημόσιο δεν θα εισέπραττε τίποτα, σπυρί σπυρί μαζεύει φόρους. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπό την απειλή των κατασχέσεων, τη διαρκή πίεση μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, την απλούστευση των διαδικασιών ρύθμισης οφειλών αλλά και την άτυπη παροχή της δυνατότητας έναντι πληρωμών, οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές περιορίστηκαν στα 2,5 εκατ. στα τέλη του 2013, όταν λίγους μήνες νωρίτερα προσέγγιζαν τα 3 εκατ.

Πάντως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι έναντι πληρωμές δεν διασφαλίζουν τον οφειλέτη από κατασχέσεις καταθέσεων στον βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα κανονικής ρύθμισης της οφειλής ή πλήρους εξόφλησής της. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έναντι πληρωμές δεν βάζουν φρένο σε τόκους και πρόστιμα που ισχύουν, απλώς περιορίζουν το αρχικό κεφάλαιο επί των οποίων υπολογίζεται η ποινή της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Τρίτη, Ιανουαρίου 07, 2014

Εαν η Ελλάδα τύπωνε δραχμές δεν θα είχε χρέος.

''Αν στην Ελλάδα τύπωναν δραχμές δεν θα είχαν χρέος''

''Αν στην Ελλάδα τύπωναν δραχμές δεν θα είχαν χρέος'' Βίντεο

Ο αμερικανός κροίσος Γουόρεν Μπάφετ δήλωσε στο Bloomberg πως εαν η Ελλάδα τύπωνε δραχμές δεν θα είχε χρέος.

Ο ''μίδας'' Γ. Μπάφετ είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη με κέρδη πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2013.Συνεπώς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τις συμβουλές που στέλνει στην Ελλάδα με συνέντευξη του στο πρακτορείο Bloomberg.
''Η Ελλάδα έχασε τη δύναμή της, επειδή δεν μπορούσε να τυπώσει χρήματα. Αν οι Έλληνες τύπωναν δραχμές, θα είχαν, βέβαια, άλλα προβλήματα, αλλά δεν θα είχαν χρέος.
Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τυπώνουμε τα δικά μας χρήματα, αυτό είναι το κλειδί. Και οι 17 χώρες της Ευρωζώνης μπορούσαν παλιά να τυπώσουν χρήματα, αλλά τώρα έχουν παραδώσει στην Ε.Ε. αυτό τους το δικαίωμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να τυπώνουμε, οπότε η πίστωση είναι καλό πράγμα''.