Παρασκευή, Φεβρουαρίου 28, 2014

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
                                ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
  
Σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 συγκροτείται Αγορά Παραγωγών Π.Ε. Πρέβεζας, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:


 1. Στην Αγορά Παραγωγών (FarmersMarket) Π.Ε. Πρέβεζας συμμετέχουν μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  από την Π.Ε. Πρέβεζας που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), και με αποκλειστικό σκοπό την πώληση αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες, σύμφωνα πάντα με τους υγειονομικούς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η συμμετοχή παραγωγών από τις όμορες Π.Ε. (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας), με τη σύμφωνη γνώμη της Αγοράς Παραγωγών και με την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα από αυτούς προϊόντα δεν παράγονται σε επάρκεια στην Π.Ε. Πρέβεζας. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών.
 2. Όργανο διοίκησης της Αγοράς Παραγωγών είναι η Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους των παραγωγών. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ένα (1) μέλος της ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της αγοράς.
 3. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής και οι εκπρόσωποι των παραγωγών εκλέγονται απευθείας από τους παραγωγούς της Π.Ε. Πρέβεζας που συμμετέχουν στην Αγορά.
 4. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των παραγωγών στην Αγορά υποβάλλονται προς την Διοικούσα Επιτροπή. Η Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραγωγούς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση ΟΣΔΕ, φορολογικά στοιχεία κλπ.) που πιστοποιούν την ιδιότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος.
 5. Όργανο ελέγχου της Αγοράς Παραγωγών ορίζεται η ελεγκτική επιτροπή  η οποία  θα αποτελείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας και δύο (2) εκπρόσωπους του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, και έργο της θα είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων τόσο στο χώρο της αγοράς όσο και στο χωράφι για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
     Οι αποφάσεις της ελεγκτικής επιτροπής οφείλουν να γίνονται σεβαστές από
     τους παραγωγούς.
 1. Η ελεγκτική επιτροπή θα ελέγχει διοικητικά μέσω ΟΣΔΕ και επιτόπια τους παραγωγούς στο χωράφι για τις εν εξελίξει καλλιέργειες τους  ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα εκδίδει τη βεβαίωση παραγωγού για να μπορούν να συμμετάσχουν στην Αγορά Παραγωγών.
 2. Η ελεγκτική επιτροπή θα πραγματοποιεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συμμετέχοντες στην Αγορά, σε εβδομαδιαία βάση.
 3. Η ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να διερευνά και να εξετάζει οποιαδήποτε επώνυμη καταγγελία της υποβάλλεται από φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες για μη τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού.   
 4. Η Αγορά Παραγωγών θα λειτουργεί σε  υπαίθριο χώρο  που θα οριστεί από την Διοικούσα Επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πρέβεζας και της Αστυνομίας.
 5. Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς θα είναι κάθε Σάββατο από τις 6:30 έως τις 14:30.
 6. Οι θέσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων  που θα καταλαμβάνουν  οι παραγωγοί θα ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή.
 7. Στους παραγωγούς που διαπιστώνεται ότι πωλούν μη ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα στην Αγορά Παραγωγών ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Διοικούσας Επιτροπής την πρώτη φορά θα γίνεται σύσταση και την επόμενη  αυτομάτως θα χάνουν οριστικά  το δικαίωμα της  συμμετοχής τους  σε αυτή.
 8. Όλοι οι  παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ταμειακές μηχανές  για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης  καθώς και ζυγαριές σφραγισμένες από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους.
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Αγορά οφείλουν να δέχονται τους ελέγχους από τις κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμο, Ελληνική Αστυνομία, Δ.Ο.Υ. κλπ.) και να συνεργάζονται πρόθυμα με τα ελεγκτικά όργανα.
 10. Οι πάγκοι και οι ομπρέλες  στην Αγορά Παραγωγών θα είναι καλαίσθητοι και θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις  της  Διοικούσας Επιτροπής της αγοράς παραγωγών Π.Ε. Πρέβεζας.
 11. Στην Αγορά Παραγωγών θα υπάρχει σημείο με  καταγραφή παραπόνων και καταγγελιών τα οποία θα αξιολογούνται και σε περιπτώσεις παραπτωμάτων του παρόντος θα εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου