Τρίτη, Σεπτεμβρίου 08, 2015

8 Σεπτεμβρίου - Γενέσιον της Θεοτόκου

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ
Γιορτάζει σήμερα το χωριό μας, η εκκλησία μας είναι αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου.Ευκαιρία να προσκυνήσουμε και να θυμηθούμε και τους προγόνους μας...

Zoom in (real dimensions: 400 x 509)Εικόνα

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄.
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πάση τή οἰκουμένη ἔκ σού γάρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἠμῶν•καί λύσας τήν κατάραν, 
ἔδωκε τήν εὐλογίαν•καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἠμίν ζωήν τήν αἰώνιον.

Κοντάκιον. Ἦχος δ; .
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ Γεννήσει σου. Αὐτὴν ἑορτάζει 
καὶ ὁ λαός σου, ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον γεννᾶται περιφανῶς, ἐξ ἐπαγγελίας, ἡ Θεόνυμφος Μαριάμ, ἡ προορισθεῖσα, τῷ Λόγῳ πρὸς αἰώνων· ὑμνήσωμεν οὖν πάντες ταύτης τὴν γέννησιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου