Δευτέρα, Αυγούστου 04, 2014

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 Αριθ. Πρωτ. : 11150 Ταχ. Διεύθυνση : Αχέροντος 12 Ταχ. Κώδικα : 48062 Καναλάκι Πληροφορίες : Γιαννόπουλος Γεώργιος. Τηλέφωνο : 2684029215 FAX : 2684029214 Email : g.giannopoulos1@gmail.com Ιστοσελίδα: http:/www.parga.gr

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ», Προϋπολογισμού : 29.905,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμού : 24.312,69 Ευρώ όπου συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., και τα απρόβλεπτα. Το έργο αφορά την κατασκευή τοιχείου από λιθοδομή Δύο Ορατών όψεων καθώς και πλακόστρωση μέρους της επιφάνειας της πλατείας με ασβεστολιθικές χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος. Πρίν την πλακόστρωση θα γίνει διαμόρφωση της υφιστάμενης επιφάνειας με χρήση σκυροδέματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), στο γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 12, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 21 – 08 -2014. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δέκα (10) Ευρώ , εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2684029215, Fαχ επικοινωνίας : 2684029214, Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 – 08 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σύστημα υποβολής προσφοράς είναι, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Στο Διαγωνισμό Δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην : Α1 , Α2 και 1η Τάξη καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (με δικαίωμα εκτέλεσης έργου πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2014 ποσού: 30.000,00 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των: 487,00 Ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Τέσσερεις (4) Μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Καναλάκι 30- 07- 2014                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πηγή: Written by  Αποστολία Οικονόμου  http://ihodimoprasion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου