Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 23, 2011

Τακτοποίηση- ρύθμιση- νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Δημοσιεύθηκε  την 21 \ 9 \ 2011 ο νόμος 4014\2011 ΦΕΚ 209 \ 21- 9 2011

,,Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Περιβάλλοντος’’.

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού , υποβάλλονται από 1ης Οκτωβρίου 2011 έως 31 Νοεμβρίου 2011, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή ΚΕΠ   τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Α. Αίτηση νομιμοποίησης (άρθρο 24 παρ.2α)
Β.ΠΑΡΑΒΟΛΟ\ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, υπέρ του Ελληνικού δημοσίου, ως άρθρο 24 παραγ.2γ καθορίζει .
Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παρ2δ και 6 ιδίου άρθρου.
Στη συνέχεια , εντός τεσσάρων μηνών, υποβάλλονται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599\1986 (εις 2πλούν) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την τεχνική έκθεση του μηχανικού ,  όπως το άρθρο 24 παρ.β καθορίζει.
Υπολογισμός προστίμου και εξόφληση αυτού κατά περίπτωση, καθορίζεται επακριβώς στο Νόμο.
Τονίζουμε ότι από 1]1]2012 όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς τη δήλωση του ιδιοκτήτη και του μηχανικού, ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία         (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες) επισύρουν αυστηρές ποινές που για τους μηχανικούς φθάνουν μέχρι αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου